ประวัติศาสตร์

//www.thehouseofdates.com/site/wp-content/uploads/2023/06/Image-history.png
ดินแดนแห่งตน้ ปาลม์ จะไม่มีวนัถูกทอดทิ้ง เป็นเวลาหลายศตวรรษที่ต้นปาล์มมีบทบาทส าคัญในการใช้ชีวิตและประเพณีการท าอาหารของมนุษยชาติ ในตูนิเซีย ตน้ ปาลม์ ไดร้ับการเคารพในฐานะตน้ ไมเ้เห่งพร โดยไดร้ับการดูแลและเอาใจใส่เป็นพิเศษจากชาวภาคไต้เวลาผา่ นไป ศตวรรษแล้ว นบั ต้งัแต่การรวมตวักนัของตระกูลรออีซี (ROUISSI) และ ฮอรชาน (HORCHANI) ซึ่งท างานเพื่อขยายและพัฒนาการปลูกปาล์ม.

เหล่าบรรดาครอบครัวของรออีซ (ROUISSI) และ ฮอรชาน( HORCHANI) มีบทบาทสา คญั ในการพฒั นาเติบโตและดูเเลความยงั่ ยนืของการปลูกตน้ ปาลม์ มาเป็นเวลาสองศตวรรษ ปัจจุบัน พ้ืนที่เพาะปลูกของเราส่วนใหญ่ไดม้ีการขยายไปทวั่ ภูมิภาคทูเซอร( Tozeur)และเกอบิล (Kebili) โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มการปลูกตน้อินทผลมัใหม 20,000 ต้นภายในปี 2030.

บริษทัของเราซ่ึงเป็นผนู้ า ในการส่งออกผลปาลม์ มีประวัติอันยาวนานนับศตวรรษในด้านการปลูกผลปาล์ม เราประสบความส าเร็จในการอนุรักษ์มรดกอนัล้า ค่าของประเพณีน้ีและพฒั นาความเชี่ยวชาญของเราเพื่อนา เ สนอผลปาลม์คุณภาพเยยี่ มสู่ตลาดต่างประเทศ.

เราไดก้า้วขา้มความทา้ทายเเละอุปสรรคทางธรรมชาติของการปลูกปาลม์ ในตูนิเซียตอนใตใ้นช่วงศตวรรษที่ ผา่ นมา ท่ามกลางความทา้ทายเหล่าน้ี เราตอ้งเผชิญกบั สภาพอากาศที่แหง้แลง้และทรัพยากรน้า ที่มีอยอู่ ยา่ งจา กดัในภูมิภาคน้ี ตน้ ปาลม์ ตอ้งการน้า ในปริมาณมากในการเจริญเติบโต ดงัน้นั เราจึงไดใ้ชเ้ทคนิคการชลประทานที่เป็นนวตักรรมใหม่และแนวปฏิบตัิในการอนุรักษน์ ้า เพื่อเอาชนะอุ ปสรรคน้ีซ่ึงจะช่วยรักษาความมีชีวติชีวาของสวนปาลม์ของเรา

เรายงัเผชิญกบัผลของนวฒั กรรมทางการเกษตรสมยัใหม่และความหลากหลายของพืชทางเลือก แมจ้ะมีการเปลี่ยนแปลงเหล่าน้ีแต่ความมุ่งมนั่ ของเราในการปลูกผลปาลม์ เหล่าน้ียงัคงไม่เปลี่ยนแปลง เรายงัคงมุ่งเนน้และรักษาชื่อเสียงของเราในฐานะผจู้ดัหาผลปาลม์คุณภาพเยยี่ ม

ด้วยความภาคภูมิใจในการส่งออกผลปาลม์ ที่มีชื่อเสียงระดบัโลกซ่ึงผลิตข้ึนจากสวนปาลม์ ที่มีคุณภาพของตู นิเซีย บริษทัของเรามุ่งมนั่ ที่จะปฏิบตัิอยา่ งยงั่ ยนื สร้างสรรคน์ วตักรรมอยา่ งต่อเนื่อง และอนุรักษ์มรดกอันยาวนานของการปลูกปาล์มนี่ไว้

ดว้ยการทา งานอยา่ งใกลช้ิดกบั พนัธมิตรของเราและการตอบสนองต่อความตอ้งการที่เพิ่มข้ึนของตลาด เรามุ่งมนั่ ที่จะมีส่วนทา ใหอุ้ตสาหกรรมผลิตผลปาลม์ เติบโตอยา่ งต่อเนื่อง เเละมุ่งมนั่ ที่จะทา ใหแ้น่ใจวา่ ผนื ดินแห่งตน้ ปาลม์ ยงัคงอุดมสมบูรณ์ และประเพณีการปลูกปาลม์ ยงัคงเป็นที่น่าสนใจสา หรับคนรุ่นต่อไปในอนาคต

บริษัทเดอะเฮาส์ออฟเดทส์

เราคือผู้เพาะปลูก,ผู้บรรจุพันธุ์และผู้ส่งออกบริษัทของเราเป็นบริษัทอ้างอิงในตูนิเซียในการประมวลผลและส่งออกอินทผลัมDeglet nour สดและแห้งคุณภาพสูง